ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου. Ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των μελών που την συγκροτούν για την βελτίωση και την προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου. Η μελέτη και συνειδητοποίηση των προβλημάτων που τους αφορούν. Η επιδίωξη της κατοχύρωσης των συμφερόντων τους και η επίτευξη ευνοϊκωτέρων συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός τους. Η μελέτη των προβλημάτων και η ανάληψη ενεργούς δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι σ’ αυτά και η συλλογική δράση για την επίλυσή τους.

Μέσα Πραγματοποίησης

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι η οργάνωση συζητήσεων πάνω στα προβλήματα των μελών του, η πραγματοποίηση διαβημάτων προς τους αρμοδίους κρατικούς παράγοντες, η έκδοση πληροφοριακών και διαφωτιστικών εντύπων, η συνεργασία με κάθε φορέα που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών, η οργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικά κάθε μέσον που τα όργανα του Σωματείου θα θεωρήσουν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του και τέλος η συμμετοχή σε ιεραρχικά ανώτερα όργανα, όπως π.χ. Ομοσπονδίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με το Σωματείο σκοπούς.