ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Διοίκηση του «ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥ.Κ.» με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 28ης Maρτίου 2022, προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Απριλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Athens Marriott Hotel» που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 386, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω :

  • Έλεγχος και έγκριση των πράξεων της Διοίκησης μετά της σχετικής Εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Σωματείου.
  • Απαλλαγή των μελών της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τις αρμοδιότητες και ευθύνη τους για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά το διάστημα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
  • Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα αλλαγών νομοθεσίας, ηλεκτρονικής καταχώρησης μηχανημάτων και αποθεμάτων ψυκτικών ρευστών στις πλατφόρμες του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
  •  Αναλυτική παρουσίαση της ΚΥΑ 6777.2021 που αφορά τη διαχείριση των ψυκτικών ρευστών

                  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Διοίκηση του Σωματείου προσκαλεί τα μέλη σε Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Απριλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στο ίδιο ως άνω μέρος. Υπενθυμίζουμε στα μέλη ότι δύνανται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση ή στην επαναληπτική αυτής συνέλευση, μόνον αν είναι ταμειακώς ενήμερα και  μόνον αυτοπροσώπως. Τα μέλη, τα οποία έχουν την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου, δύνανται να αντιπροσωπευθούν δια των νομίμων εκπροσώπων τους, προσκομίζοντας τα πλήρη και εν ισχύ νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Η Διοίκηση του Σωματείου»